Private klienter

En viktig del av Advokatfirmaet Novas tilbud er advokattjenester til private klienter. Vi har opparbeidet oss lang og omfattende erfaring med å bistå i kompliserte juridiske problemstillinger for privatpersoner.

Som følge av mer kompliserte eierforhold, og mer mangfold i samlivs- og familieforhold vil generasjonsskifter, samlivsbrudd og arveoppgjør kunne bli forholdsvis komplisert, noe som stiller spesielle krav til kompetanse hos advokater.

Advokatfirmaet Nova har flere advokater og advokatfullmektiger med særskilt kompetanse på privatpersoners rettsforhold. Novas advokater og fullmektiger har evne til å gi råd om helhetlige løsninger som er gode for hele familien.

Våre advokater og fullmektiger bistår i et bredt spekter av saker for private klienter, herunder:

Familierett

Familierett omhandler de juridiske forhold som er knyttet til familieforhold og familieenheter. Herunder inngåelse og oppløsning av ekteskap, regler ved skifte, foreldreansvar, barnefordeling, adopsjon og andre aspekter av familielivet.

Arverett

Arverett referer til det juridiske systemet og reglene som regulerer overføringen av eiendom, eiendeler og rettigheter fra en avdød person (arvelater) til deres arvinger. 
Arveretten fastsetter hvordan eiendeler og gjeld blir fordelt etter en persons død og sikrer at det skjer i samsvar med loven eller den avdødes vilje.

Kjøpsrett/kontraktsrett

Kjøps- og kontraktsrett er et rettsområde som omhandler juridiske prinsipper og regler som gjelder for inngåelse, gyldighet, tolkning og håndhevelse av avlater mellom parker om er involvert i kjøp og salg av varer eller tjenester. Det regulerer forholdet mellom kjøper og selger og sikrer deres rettigheter og plikter i en kontraktsmessig sammenheng.

Personskatt

Advokatfirmaet Nova kan bistå med juridisk rådgivning i en rekke ulike situasjoner og problemstillinger som blant annet skattetvister, skatteplanlegging, internasjonal skatt, skatteunndragelse, straffesaker, skatteinspeksjoner og bøter.

Krav ved konkurs

Krav ved konkurs referer til de kravene som kreditorer kan ha mot et selskap eller en person som er i konkurs. Vanligvis vil et konkursbo bli behandlet av en bobestyrer som vil administrere eiendelene og fordele midlene til kreditorene i samsvar med gjeldende lover og regler. Vanlige type krav til konkursbo er: konkursfordringer, arbeidstaker krav, skattekrav, sikrede krav og usikrede krav.

Tvisteløsning

Det er mange årsaker til at det kan oppstå uenigheter og konflikter mellom privatpersoner.  Når det oppstår en tvist, kan de involverte partene prøve å løse den gjennom ulike utenomrettslige metoder. Noen av de vanligste metodene for tvisteløsning inkluderer forhandlinger, mekling og voldgift. Hvilken metode som egner seg i de ulike konkliftene avhenger av flere faktorer som blant annet alvorlighetsgrad, kompleksitet, partenes preferanser og gjeldende jurisdiksjon. Tvisteløsning krever erfaring og kompetanse for å kunne løse opp i uenigheter på en hensiktsmessig måte. Advokatene i Advokatfirmaet Nova har bred erfaring og solid kompetanse på dette fagfeltet.

Kontakt oss i dag