Endringsoppsigelse

Arbeidsgivers styringsrett vs. endringsoppsigelse

En arbeidsgiver vil kunne ha behov for å gjøre endringer i de ansattes arbeidsoppgaver. Ved behov for slike endringer oppstår spørsmålet om hvor langt arbeidsgivers styringsrett strekker seg, altså i hvor stor grad kan arbeidsgiver kreve endringer i arbeidsoppgavene uten at dette påvirker arbeidstakers rettigheter etter arbeidsavtalen og arbeidsmiljøloven.

Arbeidsgivers styringsrett kan forstås som retten til å lede, fordele og kontrollere arbeidet som skal utføres av arbeidstakerne. Selv om arbeidsgivers styringsrett er forholdsvis omfattende kan arbeidsgiver vanligvis ikke gå utover bestemmelsene i arbeidsavtalen, slik at det i utgangspunktet ikke er anledning for arbeidsgiver til ensidig å endre lønn, arbeidsoppgaver, stillingsinnhold, arbeidssted eller tilsvarende sentrale forhold ved arbeidsavtalen. Endring av slike sentrale bestemmelser i arbeidsavtalen krever i utgangspunktet at arbeidstaker er enig i endringene, og at det på bakgrunn av enigheten utarbeides en ny arbeidsavtale. Dersom arbeidstaker ikke aksepterer slike endringer, kan det være aktuelt for arbeidsgiver å gå til en såkalt endringsoppsigelse. En endringsoppsigelse innebærer i praksis at arbeidsgiver gjennomfører en formell oppsigelse med tilbud om fortsatt ansettelse på nye vilkår. En endringsoppsigelse må følge ordinære oppsigelsesprosedyrer, og på samme måte som for ordinære oppsigelser er det et krav at endringsoppsigelsen er saklig begrunnet.

Sentralt i vurderingen av om arbeidsgivers krav om endringer i arbeidstakers arbeid er innenfor arbeidsgivers styringsrett, eller om en er utenfor styringsretten og endringene må gjennomføres gjennom en endringsoppsigelse, er om stillingens grunnpreg endres. For eksempel kan arbeidsgiver ikke ensidig bestemme at en som er ansatt som advokat fremover skal utføre arbeidsoppgaver som kokk. Derimot vil det være innenfor arbeidsgivers styringsrett å kreve at en journalist som hovedsakelig skriver om idrett, også skal skrive om andre aktuelle saker.

Videre vil arbeidsgivers tilbud om dårligere lønnsvilkår normalt innebære at arbeidsgiver er utenfor styringsretten, selv om det kan tenkes unntak, f.eks. der enkelte faste tillegg bortfaller som følge av endringer i skiftordninger.

Hva kan Advokatfirmaet Nova bistå med?

Har du spørsmål knyttet endringsoppsigelse eller har behov for juridisk bistand? Advokatfirmaet Nova har flere advokater som er spesialisert på arbeidsrett og bistår jevnlig arbeidstakere og arbeidsgivere med arbeidsrettslige problemstillinger.

Espen Auberg

Partner

Kontakt oss i dag