I rute med åpenhetsloven?

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Derved ble deler av OECD’s retningslinjer for flernasjonale selskaper gjeldende norsk lov. Åpenhetsloven har et snevrere anvendelsesområde enn OECD’s retningslinjer, men går samtidig lenger i å pålegge informasjonsplikt overfor allmenheten. Ved at loven trer i kraft, blir OECD’s «soft law» til norsk «hard law». Er din bedrift forberedt? […]

Styrets ansvar for opplysninger til investor

Styreansvar investor

Den 22. desember 2022 avsa Høyesterett dom i en tvist om styreansvar etter aksjeloven. Investorene i en rettet emisjon krevet erstatning av styremedlemmene for uriktig eller mangelfull informasjon. Styremedlemmer har ansvar for at faktiske opplysninger er korrekte. Investorene må selv bære risikoen for forventninger om fremtiden. Saksøkerne var investorer som hadde tegnet aksjer i en […]