Idrettsjus

Profesjonell idrett er en kompleks og stadig mer verdifull industri. I løpet av de siste årene har nasjonal og internasjonal idrettsjus blitt veldig spesialisert, noe som krever kvalifiserte idrettsadvokater.

Advokatfirmaet Nova er et Oslobasert advokatfirma som spesialiserer seg på bl.a. idrettsjus. Selskapets fagansvarlige for idrettsjus er partner og advokat Espen Auberg som har spesialisert seg på idrettjus og voldgift. Auberg har de siste elleve årene hovedsaklig arbeidet med idrettsjus og fotballjus. Auberg er voldgiftsdommer ved Idrettens internasjonale voldgiftsdomstol (CAS), medlem av UEFAs lovkomité, og styreleder i Norsk Idrettsjuridiske Forening.

Advokatfirmaet Nova har flere dedikerte idrettsadvokater med lang erfaring innen nasjonal og internasjonal idrettsjus og tvisteløsning. Advokatene i Advokatfirmaet Nova yter juridisk bistand innen idrettsrett til idrettsutøvere, klubber og andre i idrettsbransjen.. Våre klienter drar nytte av vår omfattende kompetanse innen det relativt snevre feltet idrettsjus.

Advokatfirmaet Nova har idrettsadvokater som tilbyr bistand innen følgende idrettsjuridiske områder:

Fotballrelaterte tvister

Advokatfirmaet Novas idrettsadvokater har betydelig erfaring med fotballrelaterte tvister mellom klubber, spillere, ledere, agenter og andre innen fotballen. Det unike arbeidsforholdet mellom en fotballklubb og en spiller, hvor spilleren, i motsetning til andre ansatte, er bundet til klubben i hele kontraktsperioden, krever en god forståelse for fotballregelverket og arbeidsrett, og også for de spesielle tvisteløsningsmekanismene som gjelder for fotballen.

Idrettsrelaterte disiplinærsaker

Advokatfirmaet Nova er ofte involvert i nasjonale og internasjonale disiplinærsaker, herunder påståtte brudd på idrettens regelverk, som involverer klubber, spillere, ledere, trenere og internasjonale organisasjoner som UEFA og FIFA. Fotballens regelverk, herunder reglementene til nasjonale forbund, UEFA og FIFA, kan være kompliserte. Advokatfirmaet Novas idrettsadvokater tilbyr bistand til klubber, spillere og andre som er involvert i disiplinærsaker.

Krav om overgangssum, trenings- og utdanningskompensasjon og solidaritetsmidler

Innen fotballen gjennomføres hvert år nærmere 17 000 internasjonale overganger til en total kostnad på over syv milliarder euro. Mange av disse overgangene berører norske klubber i større eller mindre grad. En stor andel av disse overgangene fører til tvister mellom klubber enten fordi overgangssummen ikke betales i sin helhet, eller fordi krav om treningskompensasjon eller solidaritetsmidler ikke blir innfridd. FIFA har opprettet komiteer som er kompetente til å håndtere disse kravene. Advokatfirmaet Novas idrettsadvokater har den nødvendige kompetansen for å lykkes med å representere klubber i disse prosessene.

Sponsoravtaler og markedsføring

Sponsoravtaler og avtaler om markedsføring i idretten legger til rette for at et selskap vil kunne tjene på image, goodwill, omdømme ved markedsføring av en individuell idrettsutøver eller organisasjon i bytte mot en økonomisk godtgjørelse. Advokatfirmaet Novas idrettsadvokater har utarbeidet en rekke sponsoravtaler, der de spesifikke behovene til de involverte partene tas med i betraktning.

Styrings- og governancesprosjekter

Advokatfirmaet Novas idrettsadvokater har betydelig erfaring med å etablere regulatoriske rammer innenfor nasjonale og internasjonale idrettsorganisasjoner, som vedtekter og reglementer. I denne prosessen må det tas hensyn til å sikre uavhengighet til paneler og komiteer.

Kontakt oss i dag